Прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог“, чл. 62, т. 4 от Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗХГ и в изпълнение на Стратегията за ВОМР, СНЦ „МИГ-Разлог“ обявява процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.008 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с краен срок за кандидатстване 06.10.2018 г., 17:00 часа.

Пълен текст на Обявата

Насоки и образци на документи за кандидатстване по мярка 4.1.

Проектните предложения се подават изцяло по електронен път в ИСУН 2020 на интернет адрес:  https://eumis2020.government.bg

Posted in Информация за Бенефициенти, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.