Прием на проектни предложения по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог“, чл. 62, т. 4 от Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗХГ и в изпълнение на Стратегията за ВОМР, СНЦ „МИГ-Разлог“ обявява процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.106 по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ с краен срок за кандидатстване 12.11.2018 г., 17:00 часа. Проектните предложения се подават изцяло по електронен път в ИСУН 2020 на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пълен текст на Обявата

Насоки и образци на документи за кандидатстване по мярка 8.6.

Екип на СНЦ „МИГ – Разлог“

За контакт:
гр. Разлог, ул. „Шейново“ 13, ет.2, ап.2-4

Венета Нанева – изп. директор – 0888/52 82 39
Мария Манушкина – експерт – 0888/22 44 59
Галина Калушкова – техн. асистент – 0888/22 44 25

Posted in Информация за Бенефициенти, Мярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти".