ПОДГОТОВКА НА НОВАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ-РАЗЛОГ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2023 – 2027 ГОДИНА

Информационни дейности през м. август  и  м. септември 2023 година

В процеса на подготовка за новия програмен период, МИГ-Разлог провежда информационно-обучителни дейности и събития, свързани с популяризиране процеса на разработване на следваща Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на община Разлог и насърчаване на местната общност за участие в нейното планиране.  

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОНО СЪБИТИЕ НА МИГ-РАЗЛОГ 16.08.2023 г. (сряда), 10:00 ч., гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов” № 4, сграда ДНА

МИГ-Разлог кани всички желаещи да вземат участие в Информационна среща/семинар за подготовката на нова Стратегия за ВОМР за територията на община Разлог.
 
Дата:  16.08.2023 г.
Начален час: 10:00 ч. 
Място на провеждане: гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов” № 4, сграда ДНА

Предварителна информация: Информационният семинар е подходящ за представители на местния бизнес, организации и институции, стартиращи и бъдещи предприемачи, активни граждани (в т.ч. младежи и хора от уязвими групи като безработни лица, хора с увреждания и др.), които искат да научат какви са възможностите за безвъзмездно финансиране на проекти на местно ниво и да отправят предложения във връзка с планирането на стратегията.

Пред заинтересованите страни от местната общност ще бъдат представени възможностите за включване в новата стратегия на интервенции/мерки от различните национални програми, чрез които да се финансират местни проекти в подкрепа на бизнеса, общинската инфраструктура, дейности на институции и организации от територията; ще бъде дадена предварителна информация за условията, на които трябва да отговарят проектните предложения (допустими кандидати, дейности и разходи, критерии за подбор); участниците ще могат да заявят намеренията си за кандидатставане, както и да отправят предложения за обществени проекти, съответстващи на местните потребности и тенденции за устойчиво социално-икономическо развитие.

СЛЕДВАЩИ СРЕЩИ И СЪБИТИЯ НА МИГ-РАЗЛОГ

В процеса на подготовка и консултиране на нова стратегия, спазвайки подхода ЛИДЕР и принципа за планиране „отдолу-нагоре”, МИГ-Разлог ще проведе и други дейности с представители на целевите групи и заинтересованите страни от местната общност.

През м. септември 2023 г. предстои обявяване на следващи информационни събития, свързани с процеса на планиране, консултиране и обсъждане на стратегията:

  • Работни срещи (фокус-групи) със заинтересовани страни и потенциални кандидати, представители на:
  • земеделски производители от територията;
  • предприятия за преработка на селскостопански продукти;
  • предприятия за преработка на дървесина/горски продукти;
  • неземеделски производствени дейности и занаяти;
  • неземеделски дейности в сферата на услугите и туризма;
  • публичен сектор (местна власт, институции) и нестопански сектор (неправителствени организации, читалища и граждани, в т.ч. младежи и представители на уязвими групи от населението).
  • Обществено обсъждане на проекта на новата Стратегия за ВОМР.

Актуална информация за дата, начален час и място на предстоящите  събития ще бъде публикувана на сайта www.mig-razlog.org,  във Фейсбук (МИГ-Разлог/LAG-Razlog) и на информационните табла на кметствата в населените места.

Екипът на Сдружение „Местна инициативна група – Разлог” учтиво кани всички заинтересовани представители на организации, институции, фирми, земеделски стопанства, както и граждани от територията на община Разлог, да вземат активно участие в дейностите по информиране, консултиране и обществено обсъждане на Стратегията за водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 година.
 
 
Благодарим Ви за ангажираността и Ви очакваме!
Posted in Информация за Бенефициенти, Информация за членове.