Трети прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог“, чл. 62, т. 4 от Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗХ и в изпълнение на Стратегията за ВОМР, СНЦ „МИГ-Разлог“ обявява трети прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, процедура № BG06RDNP001-19.741, с краен срок за кандидатстване 28.08.2023 г., 17:00 часа.

Проектните предложения се подават изцяло по електронен път в ИСУН 2020 на интернет адрес:  

https://eumis2020.government.bg 

Насоки и образци на документи за кандидатстване по трети прием на проектни предложения по мярка 4.1 от СВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог“

https://eumis2020.government.bg/bg/s/5f786d6b-c0aa-4d96-aa29-6cfa458d99fb/Procedure/Info/5b0d056c-add8-4dc9-b45e-a4d8e25f1e7f
Posted in Информация за Бенефициенти, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.