Прием на проектни предложения по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност“

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог“, чл. 62, т. 4 от Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗХ и в изпълнение на Стратегията за ВОМР, СНЦ „МИГ-Разлог“ обявява прием на проектни предложения по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност“, процедура № BG06RDNP001-19.698, с краен срок за кандидатстване 15.12.2023 г., 17:00 часа. Проектните предложения се подават изцяло по електронен път в ИСУН 2020 на интернет адрес:  https://eumis2020.government.bg 

Вижте цялата публикация