Прием на проектни предложения по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност“

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог“, чл. 62, т. 4 от Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗХ и в изпълнение на Стратегията за ВОМР, СНЦ „МИГ-Разлог“ обявява прием на проектни предложения по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност“, процедура № BG06RDNP001-19.698, с краен срок за кандидатстване 15.12.2023 г., 17:00 часа.

Проектните предложения се подават изцяло по електронен път в ИСУН 2020 на интернет адрес:  
https://eumis2020.government.bg 

Насоки и образци на документи за кандидатстване по втори прием на проектни предложения по мярка 19.2.323 от СВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог“:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/5f786d6b-c0aa-4d96-aa29-6cfa458d99fb/Procedure/Info/2e9f03d0-49c4-41f6-af54-6cc0486e3391
Posted in МЯРКА 19.2.323 „РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ“.