Управителния съвет на СНЦ «МИГ-Разлог» Свиква Общото събрание на членовете на сдружението

На 23.12.2019 г. от 17.30 ч. в залата на ІІ етаж на сграда ДНА, с адрес гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №4, ще се проведе Общо събрание на СНЦ „МИГ-Разлог”  при следния, одобрен от Управителния съвет на Сдружението,

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Разглеждане на заявления за прекратяване на членство в Общото събрание на СНЦ „МИГ-Разлог”.
  2. Приемане на решение за кандидатстване на СНЦ „МИГ-Разлог” с проектно предложение „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони”  по подмярка 19.3. «Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ» от мярка 19 «ВОМР» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, с краен срок 31.12.2019 г.
  3. Информация относно текущото изпълнение на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог” и актуален статус на проведените процедури и подадените проекти по мерки.
  1. Други.

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 18:30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмени материали и предварителна информация за общото събрание са на разположение на членовете в офиса на сдружението на адрес: град Разлог, ул. „Шейново“ №13, ет.2, офис 2-4.

Posted in Информация за членове.