ПРОВЕДЕНИ И ОДОБРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРКИ ОТ СВОМР НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ” ПРЕЗ 2018 И 2019 ГОДИНА

Към м. декември 2019 год. СНЦ „МИГ-Разлог” има Заповеди за одобрение на две от общо шест проведени процедури  за подбор на проектни предложения по мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на община Разлог.

Заповедите за одобрение са издадени от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” и се отнасят за приключили през 2018 година:

–  първи прием по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

– първи прием по мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”.

По всяка от тези процедури ДФ „Земеделие” оценява по 1 проект /10 % извадка/, като до края на м. януари 2020 г. се очаква да бъдат сключени първите два тристранни административни договора за одобрени проекти.

СНЦ „МИГ-Разлог” очаква решенията на ДФ „Земеделие” за още три проведени през 2018 г. процедури по мерки, насочени към стопанския сектор, и за една процедура от 2019 г. за проекти в обществения сектор, както и окончателната оценка на предложените за финансиране проектни предложения по тези мерки.  По предварителна информация, до края на м.12.2019 г. от ДФЗ ще бъде издадена Заповед за одобрение и на процедурата по мярка 4.1., а до края на м.01.2020 г. – и за процедурата по мярка 6.4.

През 2018 г. и 2019 г. са подготвени, обявени и проведени общо шест процедури за прием на проектни предложения в ИСУН2020 по пет от седемте мерки, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на община Разлог. По тези процедури са подадени общо 29 проектни предложения, в т.ч.:

  • 3 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”;
  • 3 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” в два отделни приема;
  • 16 по мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”;
  • 3 по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”;
  • 4 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

Комисиите за подбор на проектни предложения по съответните процедури предложиха за одобрение общо 18 /осемнадесет/ проекта. Четирима от кандидатите оттеглиха проектните си предложения, а седем проекта са отхвърлени, тъй като не преминават успешно оценката за административно съответствие и допустимост.

Процедурите и подадените по тях проектни предложения подлежат на проверка и одобрение от страна на ДФ ”Земеделие”, откъдето уверяват, че правят всичко възможно да преодолеят голямата забава (над една година) в сроковете за произнасяне и договаряне.

От одобрението на вече проведените процедури зависи и обявяването на следващи приеми по същите мерки, тъй като едва след получаване на заповед от ДФЗ МИГ има информация за разполагаемия /остатъчен/ финансов ресурс, който да обяви като наличен по процедурата.

Posted in Информация за Бенефициенти, Информация за членове.