Публикувана актуална информация в секция Решения на комисията за избор на проектите и на колективния управителен орган за одобрение на проектите

В секция

Решения на комисията за избор на проектите и на колективния управителен орган за одобрение на проектите

е обновена информацията по

Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

ВТОРИ ПРИЕМ

Публикувани са последните решения от 2020 година

Решение на Комисията за подбор на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.009-S2, МИГ-Разлог, мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР /препис-извлечение от нов Оценителен доклад на КППП/

Решение на УС за одобрение на нов оценителен доклад на КППП по Процедура № BG06RDNP001-19.009-S2, МИГ-Разлог, мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР“
Posted in Информация за Бенефициенти, Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.