ПРОМЯНА НА КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.2. ОТ СВОМР НА МИГ-РАЗЛОГ

На основание чл.46-а, ал.6, т.3 от Наредба 22/2015 г., с Решение №2  по Протокол №4/04.03.2020 г. от заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог”, е одобрена следната промяна в отворената за кандидатстване  Процедура № BG06RDNP001-19.268 „МИГ–Разлог, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ-Разлог, обявена в ИСУН2020 като „процедура с няколко крайни срока за кандидатстване”:

1. Удължаване на срока за кандидатстване по втори прием, обявен от 04.02.2020 г.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по ВТОРИ ПРИЕМ за процедура  BG06RDNP001-19.268 от 06.03.2020 г., 17:00 ч. се променя на 30.04.2020 г., 17:00 ч.

Всички насоки по процедурата, включващи Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение, образци на документи за попълване и документи за информация на кандидатите, остават непроменени и могат да бъдат намерени на сайта на Сдружението: www.mig-razlog.org

Пълен текст на Обявата

Posted in Информация за Бенефициенти, Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".