Покана за участие в работна среща с представители на стопанския сектор

ПОКАНА

 

за участие в работна среща с представители на стопанския сектор на територията на община Разлог – съществуващи и нови микро, малки и средни предприятия в сферата на неземеделски икономически дейности:  услуги, туризъм, производства (извън първична преработка на земеделски и горски продукти), занаяти, малък семеен бизнес и др.

 

Управителният съвет и екипът на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Разлог” имат удоволствието да Ви поканят на работна среща в рамките на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

Срещата ще се проведе на 17.02.2016 г. (сряда) в гр. Разлог, Младежки център (ДНА), ет.2 (над залата на Общински съвет – Разлог), с начален час 10:00 ч.

Работната среща е за представители на стопанския сектор на територията на община Разлог:  съществуващи и нови микро, малки и средни предприятия в сферата на неземеделски икономически дейности:  услуги, туризъм, производства (извън първична преработка на земеделски и горски продукти), занаяти, търговия, малък семеен бизнес и др., както и за хора с идеи за нов собствен  бизнес, и има следните цели:

  • Да Ви запознае с възможностите и условията за безвъзмездно финансиране на Вашия бизнес чрез проект по Стратегия за местно развитие на територията на община Разлог или по националната ПРСР 2014-2020 г.;
  • Да установи, през погледа и мнението на представителите на местния бизнес, какви са проблемите и какви са Вашите потребности от подкрепа и инвестиции в оборудване, строително-ремонтни работи, иновации и др.;
  • Да се споделят предложения, идеи и перспективи за местния бизнес, вкл. туризма, както и виждането за приоритетите в социално-икономическото развитие на община Разлог, вкл. в инфраструктура за подобрения на бизнес средата и качеството на живот на хората;
  • Да се обсъдят ползите от бизнес партньорства, работа в мрежа и сътрудничество в името на общи цели и интереси.

За да бъдат реализирани, Вашите предложения и идеи трябва да бъдат включени в Стратегията за местно развитие, която МИГ-Разлог подготвя, за да кандидатства за финансиране пред Министерство на земеделието и храните. Обявеният краен срок за прием на стратегии е 31.05.2016 г. Първите покани за проектни предложения на бенефициенти по одобрените за финансиране стратегии, ще стартират  в края на 2016 г./началото на 2017 г.

Posted in Информация за Бенефициенти.