Покана за участие в работна среща на с представители на предприятията за преработка на земеделски и горски продукти

ПОКАНА

за участие в работна среща с представители на предприятията за преработка на земеделски и горски продукти на територията на община Разлог

 

Управителният съвет и екипът на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Разлог” имат удоволствието да Ви поканят на работна среща в рамките на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №РД 50-197/07.12.2015 г.

Работната среща ще се проведе на 16.02.2016 г. в гр. Разлог, Младежки център (ДНА), ет.2 (над залата на Общински съвет – Разлог), с начален час 10:00 ч.

Работната среща е за представители на стопанския сектор – предприятия за преработка на земеделски и горски продукти и има следните цели:

  • Да Ви запознае с възможностите и условията за безвъзмездно финансиране на Вашия бизнес чрез проект по Стратегия за местно развитие на територията на община Разлог или по националната ПРСР 2014-2020 г.;
  • Да установи, през погледа и мнението на представителите на местния бизнес, какви са проблемите в сектора (доставки, оборудване, квалифицирани кадри, пазарна реализация и др.) и какви са Вашите потребности от инвестиции – в технологично оборудване, строително-ремонтни работи, иновации и др.;
  • Да се споделят предложения, идеи и перспективи за развитие на сектора, както и виждането за приоритетите в социално-икономическото развитие на община Разлог, вкл. в инфраструктура за подобрения на бизнес средата;
  • Да се обсъдят ползите от бизнес партньорства, работа в мрежа и сътрудничество за постигане на конкурентоспособност и по-добри пазарни позиции на местните фирми.

 

За да бъдат реализирани, Вашите предложения и идеи трябва да бъдат включени в Стратегията за местно развитие, която МИГ-Разлог подготвя, за да кандидатства за финансиране пред Министерство на земеделието и храните. Обявеният краен срок за прием на стратегии е 31.05.2016 г. Първите покани за проектни предложения на бенефициенти по одобрените за финансиране стратегии, ще стартират  в края на 2016 г./ началото на 2017 г.

Posted in Информация за Бенефициенти.