ПЕТИ ПОДПИСАН ДОГОВОР С БЕНЕФИЦИЕНТ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ”

На 18.09.2020 г. изпълнителният директор на СНЦ „МИГ-Разлог” г-жа Венета Нанева и г-н Михаил Кузманов – управител на „МИХАЛ” ЕООД (Бенефициент), подписаха Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за ВОМР на МИГ-Разлог, финансирана по подмярка 19.2. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Тристранният договор е подписан и от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” – г-н Васил Грудев. От страна на МИГ-Разлог и на Бенефициента договорът се подписа в кабинета на г-жа Светлана Сотировадиректор на Областна дирекция на ДФ „Земеделие”  Благоевград.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект „Закупуване на дървообработваща машина за нуждите на „Михал“ ЕООД, гр. Разлог” по процедура BG06RDNP001-19.106-S1, мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на „МИГ-Разлог“.

Процедурата за подбор на проектни предложения по мярка 8.6 от Стратегията е проведена от „МИГ-Разлог” в ИСУН2020 в края на 2018 г. и одобрена със  Заповед на Изпълнителния директор на ДФЗ от 14.10.2019 г. Проектното предложение на „Михал” ЕООД е за закупуване на ново технологично оборудване за първична преработка на дървесина – четиристранно обработваща машина за обработка на иглолистни дъски и греди, които към момента дружеството продава директно след тяхното изсушаване в собствени сушилни камери. Чрез реализацията на планираната инвестиция  дружеството ще повиши конкурентоспособността си, ще подобри качеството на предлаганата продукция, ще постигане устойчива заетост чрез разкриване на 2 нови работни места. Проектното предложение ще има принос за постигане на приоритетите и целите на Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ-Разлог”.

Сумата на общо одобрените разходи по проекта е 85 700,00 лв., а одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ е 42 850,00 лв. Съфинансирането в размер на 50% от стойността на проекта, както и закупуването на аспирационна система за новата машина, се осигуряват от Бенефициента.

Екипът на „МИГ-Разлог” пожелава успешно изпълнение и отчитане на дейностите по проекта!  

Posted in Информация за Бенефициенти, Мярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти".