Обществено обсъждане на разработваната Стратегия за ВОМР

ПОКАНА

 

СНЦ „МИГ – Разлог“ кани всички заинтересовани страни да се включат активно в предстоящо обществено обсъждане на разработваната Стратегия за водено от общностите местно развитие, което ще се проведе на 26.04.2016г. /вторник/ от 11:00 часа в гр. Разлог, зала на Младежки център /ДНА/,ет. 2.

Събитието се организира в рамките на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Posted in Информация за Бенефициенти, Информация за членове.