СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА”

СНЦ „МИГ-Разлог“ информира заинтересованите лица и потенциалните кандидати, че предстои обявяване на процедура за прием на проектни предложения по мярка 7.5 от Стратегията за водено от общностите местно развитие. Мярката  е ориентирана към местната власт и неправителствените организации в обществена полза на територията на община Разлог.

На 01.03.2021 г. за обществено обсъждане в ИСУН 2020 е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения с номер BG 06RDNP001-19.502 и наименование МИГ-РАЗЛОГ, МЯРКА 7.5  „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА от СВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог”.

С документите по процедурата: Обява, Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение, както и образци на документи за попълване и  приложения за информация, можете да се запознаете на интернет адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/c981e405-1921-4f82-98c7-c9583d13e33d

Крайната дата за подаване на предложения и възражения по проекта на Насоките в ИСУН 2020 е  09.03.2021 г. 23:59 ч.

Проект на Обява, съдържаща основна информация относно допустимите кандидати, дейности и разходи, финансовите параметри и сроковете за кандидатстване по процедурата  можете да отворите, като използвате линка по-долу.

Очаква се началото на приема на проектни предложения да бъде обявен на 12.04.2021 година с целия одобрен бюджет по мярка 7.5   –   117 348,00 лева.

Планираният първи краен срок за прием на проектни предложения е 17.00 ч. на 30.06.2021 г.

Posted in Информация за Бенефициенти, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”.