МИГ-Разлог подписа договор за изпълнение на проект за транснационално сътрудничество

 

На 16.02.2021 г. между Министерство на земеделието, храните и горите – УО на ПРСР 2014-2020 година и Сдружение „МИГ-Разлог”  беше сключен договор за изпълнение на проект за транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Проектът „Управление на устойчивостта” ще се изпълнява в партньорство между СНЦ „МИГ – Разлог” и МИГ „Сере Калабрези” от Италия, изпълняващи стратегии за водено от общностите местно развитие на териториите си на действие.

Основната цел на проекта е създаване на нови модели за устойчиво развитие на териториите на МИГ като се фокусират усилия за добро управление на природните ресурси и поставяне на местни производствени вериги в система, чрез стратегическа работа в мрежа.

 

С реализирането на проектното предложение ще бъдат постигнати следните резултати:

 

 • Подобряване, насърчаване и създаване на различни форми на местно, регионално и международно партньорство;
 • Подобряване на процедурите за консултиране на партньорството;
 • Подобряване управлението на дейностите и отговорностите в рамките на партньорствата чрез ясно разграничаване на ролите им;
 • Създаване на серия от стандартни методологични процедури, които гарантират обмена на информация, опит и ноу-хау;
 • Стартиране на два пилотни проекта.

 

Дейностите на партньорите по проекта включват:

 • Създаване на модел за събиране на данни от физически лица, фирми, организации и други, с цел реализиране на бъдещи партньорства и създаване на уеб – базирана платформа;
 • Изготвяне на Методическо ръководство за консултиране на процедурите;
 • Изследване и анализ на партньорствата и на добрите практики в местната производствена верига, валоризация и управление на природните ресурси;
 • Обучения за местната общност;
 • Публикации в регионална медия;
 • Информационни събития по проекта с участието на местната общност;
 • Изготвяне на рекламно – информационни материали;
 • Партньорски срещи.

 

Общата стойност на проекта за МИГ-Разлог е в размер на 60 039,20 лв., от които 54 035,28 лв. от ЕЗФРСР и 6 003, 92 лв. от националния бюджет.

 

Срокът за реализиране на дейностите по проекта е 24 месеца от подписване на договора.

Posted in Без категория.