Управителният съвет свиква общо събрание на членовете на СНЦ „Местна инициативна група – Разлог”

 

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 35 от Устава на Сдружението, изменен и допълнен с влязло в сила Решение № 2457/05.05.2016 г. на Окръжен съд Благоевград и чл. 26 и сл. от Закона за Юридическите лица с нестопанска цел, Управителният съвет свиква общо събрание на членовете на СНЦ „Местна инициативна група – Разлог”, което ще се проведе на 16.05.2016 г., в 17:30 часа, в заседателната зала на Общински съвет в гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №4, при следния

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Освобождаване и приемане на нови членове на ОС на СНЦ „МИГ-Разлог“;
  2. Освобождаване на член на УС;
  3. Избор на нов член на УС;
  4. Вземане на решение за одобрение на стратегията за ВОМР;
  5. Вземане на решение за кандидатстване на СНЦ „МИГ-Разлог“ по обявената първа покана за прием на стратегии по реда на Наредба №22/14.05.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР на мярка 19 „ВОМР“ от ПРСР за периода 2014-2020 г., с краен срок 31.05.2016 г.;
  6. Други.

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 18:30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

 

 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ”

Posted in Информация за членове.