Първи прием на проектни предложения по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от СВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог“

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог“, чл. 62, т. 4 от Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗХГ и в изпълнение на Стратегията за ВОМР, СНЦ „МИГ-Разлог“ обявява първи прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.502 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ с краен срок за кандидатстване 30.06.2021 г., 17:00 часа.

Екип на СНЦ „МИГ – Разлог“

За контакт:
гр. Разлог, ул. „Шейново“ 13, ет.2, ап.2-4

Венета Нанева – изп. директор – 0888/52 82 39
Мария Манушкина – експерт – 0888/22 44 59
Галина Калушкова – техн. асистент – 0888/22 44 25

 

Posted in Информация за Бенефициенти, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”.