Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог” свиква Общо събрание

П О К А Н А

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 27.05.2016 г. (петък), от 17:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 4, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване и приемане на нови членове на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Разлог”
2. Вземане на решение за одобрение на стратегията за ВОМР
3. Други.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 18:30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ”

Posted in Информация за членове.