ПРОМЯНА НА КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.5. ОТ СВОМР НА МИГ-РАЗЛОГ

На основание чл.46-а, ал.6, т.3 от Наредба 22/2015 г., с Решение №2  по Протокол №8/28.06.2021 г. от заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог”, е одобрена следната промяна в отворената за кандидатстване  Процедура № BG06RDNP001-19.502 „МИГ–Разлог, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ-Разлог, обявена в ИСУН2020 като „процедура с няколко крайни срока за кандидатстване”:

  1. Удължаване на срока за кандидатстване по първи прием, обявен от 12.04.2021 г.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по ПЪРВИ ПРИЕМ за процедура  BG06RDNP001-19.502 от 30.06.2021 г., 17:00 ч. се променя на 01.08.2021 г., 17:00 ч.

Всички насоки по процедурата, включващи Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение, образци на документи за попълване и документи за информация на кандидатите, остават непроменени и могат да бъдат намерени на сайта на Сдружението: www.mig-razlog.org

Posted in Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”.