ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА НА ВХОДИРАНИТЕ ПО ПЪРВИ ПРИЕМ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ”

На 03.09.2021 г. приключи оценката на входираните по първи прием проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.502 „МИГ–Разлог, Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група-Разлог”. На 07.09.2021 г., с Решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог”, беше одобрен оценителният доклад на Комисията за подбор на проектни предложения по процедурата.
В електронната система ИСУН 2020 бяха подадени общо 2 проектни предложения:
• „Реконструкция и ремонт на Панорамна алея „Стъпалата”, местността „Голак”, землището на град Разлог” с кандидат Община Разлог. Предвидени са ремонтни дейности, но и изграждане на нови туристически съоръжения и атракции – пейки, информационни табели, интерактивни табла, оформяне на кът за тихи игри – каменна маса за шах и табла с дървени пейки, фитнес на открито, монтиране на допълнителен брой дървени лежанки и други елементи. Изпълнението на планираните дейности ще доведе до изцяло завършен вид на обекта, по-добри условия, до повишен капацитет за отдих и занимания на открито на по-голям брой посетители от различни възрастови и социални групи. Очаква се проектът да даде принос в развитието и разнообразяването на туристическите дейности на територията.
• „Ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на Туристически информационен център – Разлог” с кандидат Сдружение с нестопанска цел „Дестинация Разлог”. Проектът е насочен към създаване на условия за промотиране на местните природни, културни и антропогенни ресурси с цел повишаване на туристическата информираност. За целта се предвижда подобряване на условията в ТИЦ – Разлог и превръщането му в привлекателно място за посещения и получаване на туристическа информация и услуги.
Предстои проведената процедура за прием и оценка на проекти по СВОМР на МИГ-Разлог да бъде разгледана и от експерти на Държавен фонд „Земеделие”. След евентуалното одобрение от тяхна страна, на кандидатите ще бъде предложено да сключат договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, която за проектни предложения в обществена полза е 100% от стойността на допустимите разходи.
Втори прием на проектни предложения по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, с наличен бюджет 33025,93 лева, ще стартира на 15.11.2021 г., с краен срок за кандидатстване 17:00 ч. на 20.12.2021 г.

Posted in Информация за Бенефициенти, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”.