ПРИКЛЮЧИ ПЪРВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ”

На 01.08.2021 г. приключи първи прием на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.502 „МИГ–Разлог, Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група-Разлог”.

В електронната система ИСУН 2020 са подадени общо 2 /две/ проектни предложения:

  • „Реконструкция и ремонт на Панорамна алея „Стъпалата”, местността „Голак”, землището на град Разлог” с кандидат Община Разлог. Предвидени са ремонтни дейности, но и изграждане на нови туристически съоръжения и атракции – пейки, информационните табели, интерактивни табла, оформяне на кът за тихи игри – каменна маса за шах и табла с дървени пейки, фитнес на открито, монтиране на допълнителен брой шезлонги и други елементи,. Изпълнението на планираните дейности ще доведе до изцяло завършен вид на обекта, по-добри условия, капацитет за отдих и занимания на открито на по-голям брой посетители от различни възрастови и социални групи. Очаква се проектът да даде принос в развитието на туризма.
  • „Ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на Туристически информационен център – Разлог” с кандидат Сдружение с нестопанска цел „Дестинация Разлог”. Проектът е насочен към създаване на условия за промотиране на местните природни, културни и антропогенни ресурси с цел повишаване на туристическата информираност. За целта се предвижда подобряване на условията в ТИЦ – Разлог и превръщането му в привлекателно място за посещения и получаване на туристическа информация и услуги.

За оценката на постъпилите проекти е назначена Комисия за подбор на проектни предложения. Предстои оценка на етап административно съответствие и допустимост, а на втори етап – техническа и финансова оценка. Крайният срок за приключване работата на Комисията е 13.09.2021 г.

Проведената процедура за прием и оценка на проекти по СВОМР на МИГ-Разлог ще бъде разгледана и от експерти на Държавен фонд „Земеделие”. След евентуалното одобрение от тяхна страна, на кандидатите ще бъде предложено да сключат договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, която за проектни предложения в обществена полза е  100% от стойността на допустимите разходи.

Втори прием на проектни предложения по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” ще стартира на 17.08.2021 г., с краен срок за кандидатстване 17:00 ч. на  30.09.2021 г.

Posted in Информация за Бенефициенти, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”.