ПЪРВИ УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН И ИЗПЛАТЕН ДОГОВОР НА БЕНЕФИЦИЕНТ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ”

„МИХАЛ” ЕООД – бенефициент по Стратегията за водено от общностите местно развитие, прилагана от СНЦ „МИГ-Разлог” на територията на Община Разлог, успешно изпълни проектно предложение „Закупуване на дървообработваща машина за нуждите на „Михал“ ЕООД, гр. Разлог”, входирано по процедура BG06RDNP001-19.106-S1 по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от Стратегията на „МИГ-Разлог“. Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за ВОМР на МИГ-Разлог, финансирана по подмярка 19.2. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, беше сключен в септември 2020 година. В изпълнение на проектното предложение беше закупено ново технологично оборудване за първична преработка на дървесина – 1бр. четиристранно обработваща машина с цел преработка на иглолистни дъски и греди. Чрез реализацията на проектното предложение дружеството повиши конкурентоспособността си, подобри качеството на предлаганата продукция и разкри 2 нови работни места.
Сумата на одобрените за финансиране разходи по проекта е 85 700,00 лв., а одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ е на стойност 42 850,00 лв. Бенефициентът подаде заявка за окончателно плащане и след разглеждането й от страна на ДФ „Земеделие” и извършване на проверки на място, безвъзмездната финансова помощ е изплатена в пълен размер.

Posted in Информация за Бенефициенти, Мярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти".