СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 6.4.„ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В УСТАНОВЯВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”

СНЦ „МИГ-Разлог“ информира заинтересованите лица и потенциалните кандидати, че предстои обявяване на процедура за прием на проектни предложения по мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог”, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Мярката е за инвестиции в микропредприятия на територията на община Разлог – производства, услуги и занаяти, извън производство и преработка на селскостопански и горски продукти.
На 08.08.2022 г. за обществено обсъждане в ИСУН 2020 е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения с номер BG 06RDNP001-19.562 и наименование МИГ-РАЗЛОГ, МЯРКА 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” от СВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог”.

С документите по процедурата: Обява, Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение, както и образци на документи за попълване и приложения за информация, можете да се запознаете на интернет адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/5f786d6b-c0aa-4d96-aa29-6cfa458d99fb/Procedure/InfoPublicDiscussion/e551d943-3356-4db9-a913-7aaf2a087f36

Крайната дата за подаване на предложения и възражения по проекта на Насоките в ИСУН 2020 е 16.08.2022 г. 23:59 ч.

Проект на Обява, съдържаща основна информация относно допустимите кандидати, дейности и разходи, финансовите параметри и сроковете за кандидатстване по процедурата  можете да отворите, като използвате линка по-долу.

Очаква се началото на приема на проектни предложения да бъде обявен на 23.09.2022 година с целия наличен бюджет – 646 243,93 лева.
Планираният краен срок за прием на проектни предложения е 17.00 ч. на 30.10.2022 г.

Posted in Информация за Бенефициенти, Мярка 6.4 "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности".