СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

СНЦ „МИГ-Разлог“ информира заинтересованите лица и потенциалните кандидати, че предстои обявяване на процедура за прием на проектни предложения BG 06RDNP001-19.688 „МИГ-Разлог, мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог”, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Мярката е за инвестиции в създаването и обновяването на малка по мащаби социална и техническа инфраструктура за обществено ползване, които да водят до оптимална жизнена среда на селските райони, опазването на околната среда, създаването на достъпност и развитие на икономиката и образованието.
Допустимите кандидати са:
• Община Разлог;
• Юридически лица с нестопанска цел – за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;
• Читалища – за дейности, свързани с културния живот.
На 08.09.2022 г. за обществено обсъждане в ИСУН 2020 е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения с номер BG 06RDNP001-19.688 и наименование МИГ-РАЗЛОГ, МИГ-Разлог, мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог”.
С проектите на документи по процедурата: Обява, Условия за кандидатстване и 

Условия за изпълнение, както и образци на документи за попълване и приложения за информация

Крайната дата за подаване на предложения и възражения по проекта на Насоките в ИСУН 2020 е 15.09.2022 г. 23:59 ч.
Проект на Обява, съдържаща основна информация относно допустимите кандидати, дейности и разходи, финансовите параметри и сроковете за кандидатстване по процедурата можете да отворите, като използвате линка по-долу:

Очаква се началото на приема на проектни предложения да бъде обявен на 04.11.2022 година с наличен бюджет – 168 754.47 лева.
Планираният краен срок за прием на проектни предложения е 17.00 ч. на 31.12.2022 г.

Posted in Информация за Бенефициенти, Информация за членове, Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".