СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 19.2.323 „РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ“

 СНЦ „МИГ-Разлог“ информира заинтересованите лица и потенциалните кандидати, че предстои обявяване на процедура за прием на проектни предложения по мярка 19.2.323 от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Допустими кандидати са Община Разлог, неправителствени организации и читалища на територията на община Разлог. Проектните предложения трябва да включват допустими по мярката дейности в обществена полза.

На 09.02.2023 г. за обществено обсъждане в ИСУН 2020 е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения с номер BG 06RDNP001-19.698 и наименование МИГ-РАЗЛОГ, Мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност“ от СВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог”.  

С ДОКУМЕНТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА: ОБЯВА, УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, КАКТО И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И  ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ НА ИНТЕРНЕТ АДРЕС:


https://eumis2020.government.bg/bg/s/5f786d6b-c0aa-4d96-aa29-6cfa458d99fb/Procedure/InfoPublicDiscussion/2e9f03d0-49c4-41f6-af54-6cc0486e3391

 Крайната дата за подаване на предложения и възражения по проекта на Насоките в ИСУН 2020 е  20.02.2023 г. 23:59 ч.

Проект на ОБЯВАТА, съдържаща основна информация относно допустимите кандидати, асоциирани партньори, дейности и разходи, финансовите параметри и сроковете за кандидатстване по процедурата  можете да отворите като изплзвате линка по-долу:

Очаква се началото на приема на проектни предложения да бъде обявен на 27.03.2023 г. година с наличния бюджет по мярка 19.2.323   –   285 755,50 лева. 

Планираният първи краен срок за прием на проектни предложения е 17.00 ч. на 20.06.2023 г.

Posted in Информация за Бенефициенти, Информация за членове, МЯРКА 19.2.323 „РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ“.