МИГ-Разлог започва дейности по разработване на нова Стратегия за водено от общностите местно развитие

На 20.03.2023 г. между Министерство на земеделието – Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година и Сдружение „МИГ-Разлог” беше сключен договор за изпълнение на проект за подготвителни дейности за разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ-Разлог за програмен период 2023-2027 година по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Основната цел на проекта е: Придобиване на готовност за кандидатстване и изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на действие на „Местна инициативна група – Разлог“ за програмен период 2023-2027 година.

Специфичните цели на проекта за подготвителни дейности са:

  • Подготовка на стратегия за водено от общностите местно развитие, финансирана от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове на базата на актуални проучвания на социално-икономическите характеристики на територията, на потребностите, нагласите и намеренията на заинтересованите страни;
  • Насърчаване на участието на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на действие на МИГ-Разлог при спазване на принципите на подхода ЛИДЕР/ВОМР;
  • Информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегията по повече от един фонд и за процеса на разработване и консултиране с местната общност и със заинтересованите страни на Стратегията за ВОМР – цели, приоритети, мерки, критерии, финансов план и план за изпълнение, индикатори.
  • Подкрепа на максимален брой представители на местната общност за придобиване на нови умения, надграждане и разширяване на капацитета за още по-ефективно функциониране на МИГ.

Проектът включва следните дейности:

  • Популяризиране на процеса на разработване на стратегия чрез информационни събития, информационни материали, медийни публикации и радиоизлъчвания.
  • Обучения за местни лидери и заинтересовани страни.
  • Проучвания и анализи на актуалния социално-икономически профил на територията и на заинтересованите страни.
  • Подготовка на стратегия на МИГ-Разлог за новия програмен период в процес на консултиране и обсъждане с местната общност.

 

С резултатите от цялостното изпълнение на подготвителния проект, през м. септември 2023 г., МИГ-Разлог ще кандидатства за одобрение на изготвената стратегия.

Posted in Информация за Бенефициенти, Информация за членове.