Втори прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог“, чл. 62, т. 4 от Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗм и в изпълнение на Стратегията за ВОМР, СНЦ „МИГ-Разлог“ обявява втори прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, процедура № BG06RDNP001-19.741, с краен срок за кандидатстване 08.07.2023 г., 17:00 часа. 

Проектните предложения се подават изцяло по електронен път в ИСУН 2020 на интернет адрес:  
https://eumis2020.government.bg 

Насоки и образци на документи за кандидатстване по втори прием на проектни предложения по мярка 4.1 от СВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог“

Posted in Без категория, Информация за Бенефициенти, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.