Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Разлог” свиква Общо събрание

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 35 от Устава на Сдружението и Решение №6 по Протокол №08/08.06.2023 г. от проведено заседание на УС, свиква Общо събрание на 26 юни 2023 г. /понеделник/, от 16:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 4, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишен доклад за дейността на Сдружението през 2022 г.;
2. Приемане на годишен финансов отчет за 2022 година;
3. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет през 2022 година и освобождаване на членовете му от финансова отговорност;
4. Приемане на бюджет за 2023 година;
5. Приемане на Работна програма и план-график за дейността на МИГ-Разлог за 2023 година;
6. Приемане на нови членове на Сдружението;
7. Информация за изпълняван проект „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ-Разлог за периода 2023 – 2027 година”, одобрен по подмярка 19.1. «Помощ за подготвителни дейности» на мярка 19 «Водено от общностите местно развитие» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година;
8. Други.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 17:30 часа, на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали за общото събрание са на разположение на членовете в офиса на сдружението на адрес: град Разлог, ул. „Шейново“ №13, ет.2, офис 2-4.

Posted in Информация за членове.