УВЕЛИЧАВАНЕ НА БЮДЖЕТА ПО МЯРКА 19.2.323 ОТ СВОМР НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА БЮДЖЕТА ПО ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ИСУН 2020 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 19.2.323 ОТ СВОМР НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ”

На основание чл.46-а, ал.6, т.2 от Наредба 22/2015 г., с Решение №2  по Протокол №09/15.06.2023 г. от заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог”, е одобрена следната промяна в отворената за кандидатстване до 20.06.2023 г. Процедура № BG06RDNP001-19.698, МИГ–Разлог, Мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ-Разлог:

Увеличаване на бюджета по Процедура № BG06RDNP001-19.698 от 285 755,50 лева на 446 942,74 лева.

Всички насоки по процедурата, включващи Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение, образци на документи за попълване и документи за информация на кандидатите, са актуализирани единствено по отношение на новия бюджет и могат да бъдат намерени на сайта на Сдружението: www.mig-razlog.org   и в ИСУН2020.

Posted in Без категория, Информация за Бенефициенти, МЯРКА 19.2.323 „РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ“.