Информационни срещи с местната общност за популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на община Разлог

Сдружение „МИГ – Разлог” проведе две информационни срещи с местната общност за популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на община Разлог

Екипът на СНЦ „Местна инициативна група-Разлог” проведе две информационни работни срещи с представители на местната общност за представяне на мерките, залегнали в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. Форматът на срещите е за минимум десет участника – представители на заинтересованите страни и потенциални бенефициенти по стратегията, която се прилага на територията на действие на МИГ-Разлог в периода 21.10.2016 – 30.09.2023 г.
На 29.11.2016г. от 13 до 19 часа бе проведена среща с представители на бизнес сектора – земеделски производители, микропредприятия, малки и средни предприятия, развиващи икономически дейности на територията на община Разлог.

На 30.11.2016г. се състоя еднодневната среща с представители на публичен и нестопански сектор – Община Разлог, читалища, неправителствени организации.
Участниците в информационни събития получиха подробна информация относно възможностите за финансиране на проектни идеи, допустими и недопустими дейности, планиране, изпълнение на условията за допустимост и на критериите за оценка; финансовите параметри на ниво стратегия, мярка и отделен проект. Мерките, включени в одобрената от МЗХ Стратегия, бяха представени от експерта Ивайло Асенов, а участниците бяха включени в дискусия и получиха отговори на конкретни въпроси, свързани с намеренията за кандидатстване с проектни предложения, възможностите за индивидуални консултации в офиса на МИГ и източниците на подробна информация.
По време на срещите бяха представени добри практики от изпълнени проекти, дейности на местни микрропредприятия и на неправителствени организации в икономическата, социалната и културната сфера. На присъстващите бе предложена дегустация на местни продукти и разглежадне на малка изложба от красиви сувенири, изработени от деца с интелектуални затруднения, обгрижвани от Сдружение „Шанс”.
Тази иновативна за МИГ-Разлог иницитива ще продължи и по време на всички следващи събития, като целта е да се даде възможност на участниците да представят собствената си дейност пред други представители на общността, да се насърчават партньорства, да се стимулира потреблението на местни продукти и услуги чрез тяхното промотиране
На участниците в двете информационни срещи бе представен и индикативният времеви график за прием на проектни предложения по седемте мерки от Стратегията през 2017 година. Графикът е достъпен за всички заинтересовани на сайта на МИГ-Разлог – https://www.mig-razlog.org/2019/2016/11/30/279/
Проведените събития са в изпълнение на дейности по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР” и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

Posted in Информация за Бенефициенти.