Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, свиква Общо събрание на 21.12.2016 г. (сряда), от 16:00 часа,

 П  О  К  А  Н  А

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 21.12.2016 г. (сряда), от 16:00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 4,  при следния

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчетен доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог” през 2016 г.;
  2. Обсъждане и приемане на Процедура за подбор на проекти към одобрената Стратегия за ВОМР за програмен период 2014-2020 г.;
  3. Освобождаване на членове на ОС;
  4. Други.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 17:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ”

Posted in Информация за членове.