Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

МИГ – Разлог изпълнява подготвителен проект по подхода ВОМР от ПРСР 2014-2020

Договор № РД 50 – 197/07.12.2015 г.

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по подмярка 19.1. «Помощ за подготвителни дейности» на мярка 19 «Водено от общностите местно развитие» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година

Цели на проекта: Придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на МИГ в програмен период 2014-2020 година;  Информиране на местната общност и включване на местните хора в разработването и бъдещото прилагане на стратегия по подхода ВОМР; Подготовка на стратегия за местно развитие, финансирана от ЕЗФРСР или с многофондово финансиране.

Основни дейности: Информационни кампании в населените места; издаване на информационни материали и поддържане на интернет страница с актуална информация; провеждане на семинари, обучения, конференции; извършване на целеви проучвания и изготвяне на анализи; подготовка и консултиране, вкл. чрез обществени обсъждания, на Стратегия за местно развитие по подхода ВОМР.

Очаквани резултати:  Изготвена и подкрепена от местната общност Стратегия за местно развитие на територията на община Разлог за програмен период 2014-2020 година; постигната максимална информираност за подхода «Водено от общностите местно развитие» и готовност за прилагането му чрез изпълнение на стратегията и други дейности.

 

Териториален обхват: всички населени места на територията на община Разлог.

Срок за изпълнение на проекта: 6 месеца.

Размер на финансовата помощ: 48 888,75 лева.

 

Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”

за-сайт-ВОМР-МИГ

Posted in Без категория.