Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Разлог” свиква Общо събрание

П  О  К  А  Н  А

 Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 28.03.2016 г. (понеделник), от 17:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 4,  при следния дневен ред:

  1. Приемане на Отчет за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог” за 2015 година;
  2. Приемане на годишен мониторингов и оценителен доклад за 2015 година;
  3. Приемане на финансов отчет за 2015 година;
  4. Доклад на Контролния съвет и освобождаване на членовете на УС от финансова отговорност;
  5. Освобождаване и приемане на нови членове на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Разлог”;
  6. Промени в Устава на Сдружението и в размера на членския внос за физическите и юридическите лица – членове на СНЦ „МИГ-Разлог”;
  7. Освобождаване и частичен избор на членове на Управителния съвет;
  8. Други.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 18:30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ”

Posted in Информация за членове.