Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Разлог” свиква Общо събрание на членовете на сдружението

 П  О  К  А  Н  А

 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 17.03.2017 г. (петък), от 17:00 часа, в зала 111 на Общинска администрация-Разлог /залата до кабинета на кмета на Община Разлог/, ул. “Стефан Стамболов” № 1,  при следния

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на Годишен отчет за дейността на Управителния съвет през 2016 година;
  2. Приемане на Годишен финансов отчет за 2016 година и освобождаване на членовете на УС от финансова отговорност;
  3. Приемане на програма за дейността на МИГ-Разлог за 2017 година;
  4. Приемане на бюджет за 2017 година;
  5. Определяне на членове на ОС за участници в КИП при спазване на изискванията на Наредба 22 от 14 декември 2015 година;
  6. Други.

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 18:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ”

Posted in Информация за членове.