Програма за дейността на СНЦ „МИГ – Разлог” за 2017 година

Програма за дейността на СНЦ „МИГ – Разлог” за 2017 година

Дейности  Месец
Консултиране на  кандидати и  бенефициенти по СВОМР 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x x x x x x x x x x x
Oбучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с прилагането на СВОМР 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x
Обучение за местни лидери – за мин. 20 уч. на тема: „Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по СВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог“ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x
Участие на МИГ в дейности на Национална и на Европейска селска мрежа за развитие на селските райони 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x x x
Мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР за 2017 година 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x
Публикации в печатни и електронни медии, излъчвания в радио- и телевизионни медии на покани за организирани събития, покани за прием на проектни предложения и други, свързани с популяризиране дейността на МИГ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x x x x x x x x x
Изготвяне и отпечатване на информационен бюлетин, популяризаращ дейността на  Сдружението 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x
Изготвяне и отпечатване на брошури за представяне на условията за кандидастване за всяка една от мерките от СВОМР 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x
Рекламни материали с информационна цел във връзка с популяризиране на ПРСР и СВОМР на МИГ-Разлог 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x
Разработване и публикуване на насоки за кандидатстване по всяка мярка от СВОМР 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x x x
Работни информационни срещи за мин. 10 участника 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x
Работни информационни срещи/семинари за мин. 20 участника 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x
Прием и процедура за подбор на проекти 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x x x
Участие на персонала в обучения/срещи/семинари, организирани от УО на ПРСР, ДФЗ и др. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x x x x x x x x x
Обмен на опит с други МИГ в България 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x x
Обмен на опит с МИГ в страна членка на ЕС 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x
Провеждане на заседания на УС 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x x x x x x x x
Провеждане на Общо събрание 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x

 

Програмата е  обсъдена и приета от УС на заседание, проведено на 07.03.2017 г.

За внасяне в Общото събрание, насрочено за 17.03.2017 г.

Posted in Информация за Бенефициенти, Информация за членове.