Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „МИГ – Разлог”свиква Общо събрание

П  О  К  А  Н  А

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 01.11.2017 г. (сряда), от 17:00 часа, в залата на Общински съвет-Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 4,  при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане и освобождаване на членове на ОС на СНЦ „МИГ-Разлог”;
  2. Други.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 18:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ”

 

Posted in Информация за членове.