ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ-РАЗЛОГ“

В изпълнение на планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие, през м.октомври СНЦ „МИГ-Разлог“ проведе поредица от работни информационни срещи във всички населени места от територията на община Разлог.

Целта на срещите е информиране на местната общностотносно възможностите за финансиране на проекти по мерките от одобрената Стратегия, допустимостта на кандидатите, дейностите и разходите, както и за актуалната нормативна база, свързана с изискванията за подготовка, кандидатстване и оценка на проектни предложения.

Екипът на „МИГ-Разлог“ покани за участие в информационните срещи земеделски производители; управители на микропредприятия от производствата и услугите; хора, упражняващи занаят или свободна професия; представители на кметствата;на читалищата и неправителствените организации; на общински и социални институции; активни граждани. Срещите, които са отворени за всички желаещи да участват, се проведоха от екипа на МИГ по предварително обявения график. Във всяко населено място бяха обсъдени потребности от инвестиции в земеделски и неземеделски малки бизнеси, но и идеи за обществени проекти, изпълнението на които би довело до подобряване на средата и качеството на животна хората.

До края на годината ще бъдат организирани обучения и работни семинари за потенциални кандидати в съответствие съсзаявения при консултирането  интерес по мерките от стратегията, която се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

Одобрената безвъзмездна финансова помощ за проекти по стратегията на „Местна инициативна група-Разлог“ е в размер на 2 933 745 лева, при следното разпределение по мерки: Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“-234 699,60 лв.;

Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“- 234 699,60 лв.; Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“-1 437 535,05 лв.;

Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – 195 583,00 лв.;

Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“-117 349,80 лв.;

Мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизирането и търговията на горски продукти“ -146 687,25 лв.;

Мярка 19.2.323. „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност” – 567 190,70 лв.

 

Приемът на проектни предложения  ще започне през 2018 г. с покани по мерки 4.1. и 4.2.  Графикът за провеждане на семинари и обучения през м.ноември и м.декември 2017 г.,както и Индикативната програма за прием на проектни предложения през 2018 година, ще бъдат публикувани на интернет страницатана сдружението – www.mig-razlog.org.

.

 

Сдружение с нестопанскацел „Местна инициативнагрупа-Разлог”

 e-mail: razlog_mig@abv.bgwebsite: www.mig-razlog.org

Posted in Информация за Бенефициенти, Информация за членове.