ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ

„Местна инициативна група – Разлог” кани всички заинтересовани лица да вземат участие в обучения и информационни семинари, организирани във връзка с предстоящото обявяване на приеми за финансиране на проектни предложения по Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР). Информационно-обучителните събития ще бъдат проведени в периода 20-28 ноември 2017 г., в гр. Разлог, ул. „Ст. Стамболов” № 4, ет. 2, сграда „Младежки център” (ДНА), от 10 ч. на съответната дата. Всеки участник ще получи информационно-рекламни и обучителни материали, както и Сертификат от обучението.
ГРАФИК И ТЕМИ ЗА ОБУЧЕНИЯТА
21-22 ноември 2017 г. (вторник и сряда) от 10 ч. в „Младежки център” гр.Разлог, ет.2.
Обучение на тема: „Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от СВОМР:
4.1. Инвестиции в земеделски стопанства; 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.
23-24 ноември 2017 г. (четвъртък и петък) от 10 ч. в „Младежки център” гр.Разлог, ет.2.
Обучение на тема: „Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от СВОМР:
7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура; 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура; 19.2.323. Развитие и популяризиране на териториалната идентичност”.
Програмата на обученията включва: представяне на възможностите за финансиране на проекти на местни физически и юридически лица по съответните мерки от Стратегията за ВОМР; актуални нормативни изисквания по отношение на допустимост на кандидатите, дейностите и инвестициите/разходите; проектна или бизнес идея и процес на подготовка; заявление и необходими документи за кандидатстване; критерии за подбор на проекти и процедура за оценка; договаряне, изпълнение и отчитане на проект; финансови условия; примери за успешни проекти и за често допускани грешки; отговори на зададените въпроси.
ГРАФИК И ТЕМИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СЕМИНАРИ
20.11.2017 г. (вторник) от 10 ч. в „Младежки център” гр.Разлог, ет.2.
Информационен семинар за мерките от СВОМР в подкрепа за проекти на читалища, на неправителствени организации и на Община Разлог – нестопански и публичен сектор.
28.11.2017 г. (понеделник) от 10 ч. в „Младежки център” гр.Разлог, ет.2.
Информационен семинар за мерките от СВОМР, насочени към инвестиционна подкрепа за всички видове земеделски и неземеделски икономически дейности – стопански сектор.
Очакванията са участниците да заявят пред екипа на „МИГ-Разлог” своите проектни намерения и степента на готовност, да получат актуална информация за периодите и условията на прием, както и конкретни указания за подготовка на проектните предложения.
Ползи за участниците: Обученията и семинарите, които ще бъдат водени от експерт-консултант по ПРСР, са подходящи както за потенциални кандидати по стратегията, така и за всеки, който иска да получи нови знания и умения, свързани с предприемачеството, ефективното проектно и бизнес планиране за стопанството, фирмата или организацията.
Повишаването на капацитета на местната общност чрез обучения и информиране е цел, по която СНЦ „МИГ-Разлог” продължава да работи още от създаването си през 2010г.

Заявка за участие може да попълните тук

Posted in Информация за Бенефициенти, Информация за членове.