Публикувана е актуална индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения по мерки от Стратегията през 2018 година

Индикативната годишна работна програма за прием на проектни предложения по мерки от Стратегията през 2018 година е актуализирана с Решение № 6 по Протокол №1 от заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог”, проведено на 06.03.2018 г. Причините за отлагане са свързани с изчакване на образци на документи по подмярка 19.2., които ДФЗ-РА трябва да утвърди и публикува.

Актуалната програма с периодите за прием по мерките, които ще бъдат обявени през 2018 г., можете да изтеглите от тук.

 

Приемът на проектни предложения по стратегията ще бъде осъществяван чрез електронно кандидатстване по обявена от МИГ-Разлог процедура  в ИСУН2020  https://eumis2020.government.bg/

Обявите за прием на проектни предложения ще бъдат публикувани на интернет страницата на „МИГ-Разлог” и във в.”Струма”, както и оповестени на общодостъпни места – пред офиса на СНЦ „МИГ-Разлог” на адрес: гр.Разлог, ул.Шейново № 13  и пред сградата на Общинска администрация гр.Разлог на адрес: гр.Разлог, ул.”Стефан Стамболов” № 1. Публикуването/оповестяването на обявата за прием на проектни предложения ще става до три дни след активиране на процедурата по съответната мярка в ИСУН 2020.

 

Насоките за кандидатстване, съдържащи: Условия за кандидатстване, вкл. списък на документи за прилагане  и образци на документи за попълване; Условия за изпълнение, вкл. документи за информация; Правилата за подбор на проектни предложения, включващи и Ред за оценка, както и Инструкция за подаване на проектно предложение  чрез електронно кандидатстване, ще бъдат публикувани освен в ИСУН2020, също и на интернет страниците:

www.mig-razlog.org – Сдружение „МИГ-Разлог“

https://www.eufunds.bg – Единен информационен портал «Структурни фондове на ЕС»

Posted in Информация за Бенефициенти.