Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „МИГ – Разлог”свиква Общо събрание на членовете на Сдружението

П  О  К  А  Н  А

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 26 март 2018 г., от 17:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 4,  при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на годишен доклад за дейността на Сдружението през 2017 г.;
  2. Приемане на годишен финансов отчет за 2017 година;
  3. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет през 2017 година и освобождаване на членовете му от финансова отговорност;
  4. Приемане на бюджет за 2018 година, съставляващ одобрени със заповед на УО на ПРСР 2014-2020 г. дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2018 г. и предложение за първо изменение на бюджета;
  5. Приемане на Работна програма и план-график за дейността на МИГ-Разлог за 2018 година;
  6. Други.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 18:30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали за общото събрание са на разположение на членовете в офиса на сдружението на адрес: град  Разлог, ул. „Шейново“ №13, ет.2, офис 2-4.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ”

Posted in Информация за членове.