Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „МИГ – Разлог” свиква Общо събрание на членовете на Сдружението

П  О  К  А  Н  А

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 11 април 2018 г., от 17:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 4,  при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Одобрение на промени в СВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог” на основание чл. 39, ал. 1 от Наредба 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР 2014-2020 г. – във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба;
  2. Приемане на Правила за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и Ред за оценка на проектни предложения по мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 и ЕЗФРСР чрез СВОМР на територията на МИГ-Разлог;
  3. Други.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 18:30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали за общото събрание са на разположение на членовете в офиса на сдружението на адрес: град  Разлог, ул. „Шейново“ №13, ет.2, офис 2-4.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ”

Posted in Информация за членове.