СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

Спазвайки принципите за прозрачност, информираност и за участие на местната общност, СНЦ „МИГ-Разлог” представя за обсъждане:

 

Проект за изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие.

 

Целта на процедурата по изменение е привеждане на текстове по т.5 „Описание на мерките” в съответствие с изменената нормативна база.

Препоръката е отправена към всички МИГ, прилагащи стратегии, с писмо Изх.№91-417 от 27.03.2018 г. на ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 относно необходимост от изменение на мерки от одобрените стратегии поради изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители и отпадането на правното основание /чл.9а от ЗПЗП/ за издаване на наредби по мерки от ПРСР2014-2020 г.

Констатациите, измененията, обосновката им и правното основание са представени  в приложения Доклад относно необходимост от изменение на Стратегията на МИГ-Разлог.

Предложените промени са на основание чл.39, ал.1 от Наредба 22/2015г., а именно промяна в Споразумението  „във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба”.

За направените изменения МИГ-Разлог трябва да сключи допълнително споразумение с УО на ПРСР 2014-2020 – МЗХГ.

Съгласно чл.40, ал.1 т.1 от Наредба 22/2015 г.,  към заявлението до УО на ПРСР 2014-2020 за промяна в споразумението за изпълнение на Стратегията за ВОМР се прилага и решение на колективния върховен орган – Общото събрание на МИГ за одобрените изменения.

Провеждането на Общо събрание е насрочено от Управителния съвет на СНЦ ”МИГ-Разлог” за 11.04.2018 г.

Писмени предложения и коментари по публикуваните за обсъждане промени  могат да се изпращат от всички заинтересовани лица в срок до 16,30 часа на 11.04.2018 г. на следната електронна поща: razlog_mig@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в проекта за промяна на СВОМР.

Проект за изменение на СВОМР по т.5., Описание на мерки 4.1 и 4.2

Доклад относно необходимостта от изменение на СВОМР

Дата на откриване на обсъждането: 04.04.2018 г.;

Дата на приключване: 11.04.2018 г., 16.30 ч

Екип на СНЦ „МИГ-Разлог”

Posted in Информация за Бенефициенти, Информация за членове.