ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА МИГ-РАЗЛОГ

Екипът на МИГ-Разлог отправя покана към земеделски производителии представители на предприятия за преработка на селскостопански продукти от хранително-преработвателната промишленост за участие в информационни срещи за популяризиране на мерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Целта на срещите е информиране на потенциалните кандидати по Стратегията за възможностите за финансиране, допустимост на кандидатите, дейностите и разходите, подготовка, кандидатстване и оценка на проектни предложения, съгласно вече разработените и утвърдени от управителния съвет процедури за прием на проектни предложения на МИГ-Разлог по мерките.

 

Всеки жител на община Разлог, прояваващ интерес за кандидастване с проект, може да присъства на всяка една от срещите, обявени по-долу като дата, час и място на провеждане.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАБОТНИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

 

 

Дейност Дата

 

Населено място Час Място на срещата
Работни информационни срещи в населените места от община Разлог 12.06.2018 г. с. Горно Драглище 9:30 Кафе „Сага”
12.06.2018 г. с. Добърско 13:30 Клуб на пенсионера
12.06.2018 г. с. Долно Драглище 16:30 Клуб на пенсионера
13.06.2018 г. с. Елешница 10:00 Кафе „Дискотеката”
13.06.2018 г. с. Баня 13:00 Читалище
14.06.2018 г. с. Годлево 9:00 Кметство с. Годлево
14.06.2018 г. с. Бачево 13:00 Кафе „Градинката”
14.06.2018 г. гр. Разлог 17:00 Зала Младежки център (ДНА), ет. 2

 

 

За повече информация, можете да се свържете със Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог” на e-mail: razlog_mig@abv.bg

Posted in Информация за Бенефициенти.