Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Разлог” свиква Общо събрание на членовете на сдружението

 П  О  К  А  Н  А

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 35 от Устава на Сдружението и Решение №5 по Протокол №5/30.05.2018 г. от проведено заседание на УС,  свиква Общо събрание на 23 юли 2018 г. /понеделник/, от 17:00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 4,  при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на решение за приоритизиране на критериите за подбор на проектни предложения по мерки 6.4., 8.6., 7.2., 7.5., и 19.2.323 от СВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог”, в случаите на получен равен брой точки от оценка;
  2. Други.

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 18:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ”

Posted in Информация за членове.