СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 8.6. – ВТОРИ ПРИЕМ

СНЦ „МИГ-Разлог“ информира заинтересованите лица и потенциалните кандидати, че предстои обявяване на втора процедура за прием на проектни предложения по мярка 8.6. от Стратегията за водено от общностите местно развити. Мярка 8.6. е ориентирана към микро, малки и средни  предприятия, от сектор „Дървопреработка” на територията на община Разлог, които извършват първична преработка на не повече от 10 хил. куб. метра обла дървесина годишно

На 22.01.2020 г. за обществено обсъждане в ИСУН 2020 е публикуван  проект на процедура за прием на проектни предложения с № BG06RDNP001-19.368 и наименование: МИГ-Разлог, мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от СВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог”.

С документите по процедурата: Обява, Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение, както и образци на документи за попълване и  приложения за информация, можете да се запознаете на интернет адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/e768dde8-1c0e-4527-af85-647dde8a0931

Крайната дата за подаване на предложения и възражения по проекта на Насоките в ИСУН 2020 е  29.01.2020 г. 23:59 ч.

Текстът на проекта на Обявата, съдържаща основна информация относно допустимите кандидати, дейности и разходи, финансовите параметри и сроковете за кандидатстване по процедурата  можете да отворите ТУК

Очаква се началото на приема на проектни предложения да бъде обявен на 26.02.2020 година с оставащия по мярка 8.6 финансов ресурс в размер на 103 837,25 лева. Планираният краен срок за прием на проектни предложения е 17.00 ч. на 30.03.2020 г.

Posted in Информация за Бенефициенти, Мярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти".