ПЪРВИ ПОДПИСАН ДОГОВОР С БЕНЕФИЦИЕНТ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ”

Първи договор за проект по мярка 4.1.
DSC_1077
DSC_1081
DSC_1084
DSC_1085
PlayPause
previous arrow
next arrow
Shadow

На 27.01.2020г. председателят на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог” – инж. Красимир Герчев и Георги Чолев – земеделски производител от гр.Разлог, подписаха Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за ВОМР на МИГ-Разлог, финансирана по подмярка 19.2. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Тристранният договор е подписан и от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” – г-н Васил Грудев.
Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект „Закупуване на земеделска техника” на бенефициент Георги Чолев – ЗП по процедура BG06RDNP001-19.008 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог“.
Процедурата за подбор на проектни предложения по мярка 4.1. от Стратегията е проведена от „МИГ-Разлог” в ИСУН 2020 през 2018 г. и одобрена със Заповед на Изпълнителния директор на ДФЗ от 17.12.2019 г.
Предвидените инвестиционни дейности по проекта са за закупуване на трактор и челен товарач за животновъдното стопанство на земеделския производител.
Проектът ще осигури подпомагане на един от чувствителните сектори в земеделието – млечното животновъдство. В резултат от изпълнението му ще бъдат разкрити 3 нови работни места и ще се повиши енергийната ефективност на стопанството.
Сумата на одобрените за финансиране разходи по проекта е 133 428,95 лв, а одобреният максимален размер на безвъзмездната финансова помощ е на стойност 77 567,75 лв.
Срокът за реализиране на проекта е 24 месеца от датата на сключването му.

Екипът на „МИГ-Разлог” пожелава успешно изпълнение на дейностите по проекта!

Posted in Информация за Бенефициенти, Информация за членове, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.