Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Разлог” свиква Общо събрание

П  О  К  А  Н  А

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 35 от Устава на Сдружението и Решение №10 по Протокол №08/15.05.2020 г. от проведено заседание на УС,

свиква Общо събрание на 03 юни 2020 г. /сряда/, от 17:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 4,  при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на годишен доклад за дейността на Сдружението през 2019 г.;
  2. Приемане на годишен финансов отчет за 2019 година;
  3. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет през 2019 година и освобождаване на членовете му от финансова отговорност;
  4. Приемане на бюджет за 2020 година;
  5. Приемане на Работна програма и план-график за дейността на МИГ-Разлог за 2020 година;
  6. Приемане на промени в Устава на Сдружението;
  7. Освобождаване на досегашния УС, избор на нов УС и председател на УС;
  8. Приемане на решение за кандидатстване на СНЦ „МИГ-Разлог” с проектно предложение „Управление на устойчивостта” по подмярка 19.3. «Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ» от мярка 19 «ВОМР» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
  9. Актуализиране на взето от ОС от 23.12.2019 г. решение за кандидатстване на СНЦ „МИГ-Разлог” с проектно предложение „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони” по подмярка 19.3. «Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ» от мярка 19 «ВОМР» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година;
  10. Други.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 18:30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали за общото събрание са на разположение на членовете в офиса на сдружението на адрес: град  Разлог, ул. „Шейново“ №13, ет.2, офис 2-4.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ”

Posted in Информация за членове.