Обновена информация в секция Декларации за липса/наличие на конфликт на интереси на членовете на комисията за избор на проекти

В секция Декларации за липса/наличие на конфликт на интереси на членовете на комисията за избор на проекти са публикувани Декларации за липса/наличие на конфликт на интереси на членовете на КППП, назначена със Заповед № КППП 7.2-10/30.04.2020 г. за оценка на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.268, МИГ-Разлог, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, втори прием от СВОМР на СНЦ „МИГ-Разлог“

Posted in Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".