МИГ – РАЗЛОГ ПРОВЕДЕ ИНФРОМАЦИОНЕН СЕМИНАР

На 28 януари 2016г., екипът СНЦ „МИГ – Разлог” проведе информационен семинар в град Разлог на тема: „Прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ и местно икономическо развитие чрез прилагане на стратегия и изпълнение на проекти”. Семинарът е дейност по Договор № РД 50-197/07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „ВОМР” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между СНЦ „МИГ-Разлог”, МЗХ и ДФ „Земеделие” – РА.

Семинарът откри председателят на УС на СНЦ „МИГ-Разлог” инж. Красимир Герчев. Той направи анализ и оценка на прилагането на СМР през програмен период 2007-2013 г., като обобщи постигнатите резултати и възникналите проблеми в хода на изпълнението й. Г-н Герчев подчерта, че МИГ-Разлог подготвя нова Стратегия за местно развитие, която трябва да отговаря на нуждите на организациите, бизнеса и най-вече на хората, живеещи на територията на община Разлог. Председателят на УС на МИГ-Разлог  призова всички граждани на общината да участват в подхода ЛИДЕР и ВОМР и тъй като това са подходи „отдолу-нагоре” – да бъдат активни в предстоящите информационни дейности и срещи, свързани с подготовка на стратегията, смело да изразяват идеите си за проектни предложения, които да залегнат в новата стратегия.

Г-жа Венета Нанева – координатор проект, представи пред участниците в семинара дейността на МИГ-Разлог през програмен период 2007-2013 от ПРСР – реализирани проектни предложения от бенефициенти, обучения за местни лидери и екип, проведени добри практики и обмен на опит с МИГ от България и ЕС, реализиран проект за транснационално сътрудничество.

На присъстващите бе представена презентация за подхода Водено от общностите местно развитие: териториален обхват, варианти за подкрепа, източници за финансиране, начин на прилагане, особености на финансирането от различни фондове на ЕС, основни приоритети. Бяха представени и целите на подготвителната мярка – придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на МИГ в програмен период 2014-2020 г.; информиране на местната общност и включване на местните хора в разработването и бъдещото прилагане на стратегията по подхода ВОМР; подготовка на Стратегия за местно развитие, финансирана от ЕЗФРСР или с многофондово финансиране /ОПИК, ОС, РЧР, НОИР/.

Александър Михайлов – външен експерт, направи презентация на тема: „Местно икономическо развитие” през призмата на много примери и добри практики. Разгледани бяха следните основни теми: какво е местно икономическо развитие, настоящ прогрес в МИР, стратегии: процеси и програми, кой осъществява МИР, добри практики, различни равнища на властта и МИР, мониторинг и оценка. Запозна присъстващите с основните елементи на Стратегии за МИР, заинтересовани страни, бизнес инфраструктура, добри и лоши практики. Разгледа различни стратегии за туризъм, съществуващи туристически продукти, клъстерна стратегия за развитие на туризма. Начерта стъпки за изготвяне на стратегии за привличане на инвестиции, като даде препоръки и примери за приложение на стратегията. Сподели основни правила за осигуряване на подкрепа за нови предприятия.

Следващата презентация на г-н Михайлов бе на тема: „Стратегическо планиране. Стратегически решения в трудни времена”. Експертът запозна присъстващите с начините за планиране на местното развитие, очерта хоризонтите на планиране и обясни кръговия процес на развитие. Той разясни подробно и основните елементи в процеса на разработване на стратегия, като акцентира и върху непредвидимите обстоятелства при реализирането й. Като експерт с богат опит, Александър Михайлов даде препоръки за начините на успешно изпълнение на заложени цели и приоритети. Лекторът обърна специално внимание на необходимостта от следене на показателите и регулярен цикъл на отчетност.

Семинарът продължи под формата на обсъждане по представените теми, а в края на деня над 25-те участници споделиха удовлетворението си от интересните презентации и оживената дискусия.

Posted in Информация за Бенефициенти.